Zoals bekend kent de cao Sociaal Werk een Loopbaanbudget (LBB). In de CAO Sociaal Werk is met ingang van 1 juli 2015 in hoofdstuk 3 het loopbaanbudget (het loopbaanbudget is opgebouwd uit het loopbaanbedrag en de vitaliteitsuren) opgenomen. Met de Belastingdienst is bij de introductie van het loopbaanbudget de afspraak gemaakt dat het saldo van het loopbaanbedrag in totaal maximaal 36 maanden mag bedragen (zie cao Sociaal Werk art. 3.3 onder P en Q). Indien het loopbaanbedrag na 36 maanden nog helemaal niet is aangewend, vervalt de eerste maand van het opgebouwde loopbaanbedrag in maand 37, de tweede maand in maand 38 enzovoort. De werknemer bouwt dus wel gewoon elke maand het loopbaanbedrag op maar als het saldo hoger wordt dan in totaal 36 maanden, dan vervallen de eerst opgebouwde maanden zodat het saldo nooit meer bedraagt dan 36 maanden. Van belang was en is daarom, dat het loopbaanbedrag ook daadwerkelijk wordt aangewend.

Helaas is het in de praktijk in enkele gevallen niet gelukt om het loopbaanbedrag aan te wenden. De datum van 1 juli 2018 (maand 37) is inmiddels gepasseerd waardoor er een overschrijding is van het saldo van maximaal 36 maanden.

In onze laatste Nieuwsbrief hebben wij uitgebreid bericht over deze mogelijke overschrijding.

Onlangs hebben wij bericht ontvangen van werkgeversvereniging Sociaal Werk Nederland dat zij overleg hebben gehad met de Belastingdienst over deze mogelijke overschrijding. De Belastingdienst heeft aangegeven dat het mogelijk is om de opbouw van het Loopbaanbudget ook na maand 36 plaats te laten vinden tot uiterlijk 1 januari 2020. Vervolgens vervalt pas per 1 januari 2020 het saldo van het Loopbaanbudget opgebouwd tot 1 januari 2017 en zal weer worden gewerkt met een maximale opbouw van 36 maanden.

Hoewel het overgrote deel van de medewerkers het loopbaanbedrag al (deels) heeft gebruikt kan dit voor kleine groep medewerkers dus nog zorgen voor respijt.

De opbouw van het budget vindt conform de cao iedere maand plaats, maar soms is de meest geschikte aanwending en het op gang krijgen van het proces in organisaties nog een belangrijk aandachtspunt. Ook in de geest van de cao is dat elke medewerker en werkgever hier eigen verantwoordelijkheid in moet nemen. Een niet benut budget past niet bij het gedachtegoed over duurzame inzetbaarheid en gezamenlijke dialoog.