Nieuws archief


Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden is het in... Lees meer

Misstanden bij stageplekken in onderzoek

Werkgevers misbruiken stages soms om regulier werk te laten uitvoeren zonder daarvoor een normaal loon te betalen. Daarom is er een onderzoek bezig naar stagemisbruik bij afgestudeerden. Dit heeft voormalig minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)... Lees meer

Definitief mogelijkheid voor aanvulling van WW via cao

De ministerraad is onlangs akkoord gegaan met het oprichten van een fonds dat de private aanvulling van de WW gaat regelen. Werknemers kunnen daardoor na ontslag weer maximaal 38 maanden een werkloosheidsuitkering krijgen. Eerder dit jaar kregen de sociale partners... Lees meer

Loopbaanbudget cao Sociaal Werk

Medewerkers die onder de cao Sociaal Werk vallen hebben sinds juli 2015 recht op een Loopbaanbudget. Het budget bestaat uit twee onderdelen: het Loopbaanbedrag (een maandelijks op te bouwen geoormerkt geldbedrag) en de vitaliteitsuren (geoormerkte uren vrije tijd,... Lees meer

Deze nieuwsberichten zijn met grote zorgvuldigheid en met gebruikmaking van de meest actuele gegevens tot stand gekomen. Toch is het niet geheel uitgesloten dat de inhoud van de nieuwsberichten onjuistheden of onvolkomenheden bevat. WGI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden.

Niets van deze berichten mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WGI.