Versobering WW en loongerelateerde WGA gerepareerd voor werknemers die vallen onder de cao Sociaal Werk

In 2016 werden de WW en de loongerelateerde WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) versoberd. Dat betekent in de praktijk dat een werknemer die werkloos wordt of gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, minder lang een uitkering ontvangt. Binnen de Stichting van de Arbeid hebben werkgevers en werknemers afgesproken dit te repareren, zodat werknemers toch maximaal drie jaar lang een uitkering ontvangen. Door de Stichting van de Arbeid is een landelijke stichting PAWW  (Private Aanvulling WW) in het leven geroepen. Deze stichting regelt alles om de reparatie tot stand te brengen en verzorgt de uitvoering van de regeling.

De PAWW is bedoeld voor werknemers die vallen onder de cao Sociaal Werk, die vanaf 1 maart 2018 werkloos raken en dat na twee jaar nog steeds zijn. De PAWW repareert ook de versobering van  de loongerelateerde WGA.

De werkgeversorganisaties en werknemersorganisatie van Sociaal Werk hebben via een decentraal cao-akkoord eerder vastgelegd dat zij het eens zijn met deze reparatie en dat ze aansluiten bij aanbevelingen die vanuit de Stichting van de Arbeid zouden volgen.

De kosten van de reparatie worden conform de cao Sociaal Werk gedragen door de werknemers. Het gaat hier om een percentage van het bruto salaris, voor 2018 is dat 0,20%.

Verzamel-cao

De partijen die de cao Sociaal Werk afsluiten, zijn aangesloten bij een zogenaamde verzamel-cao. Aan die verzamel-cao kunnen meerdere partijen deelnemen. De verzamel-cao treedt pas in werking als de Minister van SZW deze cao algemeen verbindend heeft verklaard. Dat is nu gebeurd met een publicatie in de Staatscourant van 24 januari 2018. De cao is ingegaan op 1 maart 2018. Daardoor gaat ook de private aanvulling  WW en loongerelateerde WGA voor Sociaal Werk van start.

Wat betekent dit voor organisaties waar werknemers gedetacheerd zijn waarbij WGI de werkgever is?

Deze organisaties hoeven zelf niets te doen betreffende die werknemers waarbij WGI de werkgever is. WGI houdt elke maand de PAWW-bijdrage in op het brutoloon van de werknemer en draagt deze af aan de Stichting PAWW.

Wat betekent dit voor organisaties die zelf werkgever zijn en waarbij WGI (o.a.) de salarisadministratie verzorgt?

Alle betreffende werkgevers ontvangen een brief van de stichting PAWW. In de brief staat alle informatie die nodig is om als organisatie aan te melden als deelnemer. Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk een kopie van deze brief.

PAWW krijgt van het UWV de adresgegevens van alle werkgevers met de cao-code Sociaal Werk. Als u zelf werkgever bent (dus zelf medewerkers in dienst heeft) en u nog geen brief heeft ontvangen, stuur dan een mail aan contact@fcb.nl. FCB (sectorfonds Sociaal Werk) zorgt er dan voor dat uw adresgegevens aan PAWW worden doorgegeven.