Veelgestelde vragen

Betaaldatum salaris medewerkers Werkgeversinstituut B.V. en WFA Personeelsdiensten B.V. (WGI Detacheringen)
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
 • Uitbetaling van het salaris van medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben met Werkgeversinstituut BV of payrollovereenkomst met WFA Personeelsdiensten B.V. (WGI Detacheringen) vindt plaats op de 23e van de betreffende maand.
 • Indien de 23e op een zaterdag valt, betaalt WGI op de 22e van de maand (vrijdag ervoor)
 • Indien de 23e op een zondag valt, betaalt WGI op de 24e van de maand (maandag erna)

Als je rechtstreeks in dienst bent bij je werkopdrachtgever, dan bepaalt deze wanneer je salaris wordt betaald, dit kun je navragen bij je leidinggevende.

Ouderschapsverlof
Ik wil ouderschapsverlof opnemen, wat zijn de voorwaarden?
U heeft recht op ouderschapsverlof als u zorgt voor een kind jonger dan 8 jaar.
U meldt het voornemen om verlof op te nemen ten minste 2 maanden voor de ingangsdatum van het verlof schriftelijk aan uw opdrachtgever, deze moet ermee instemmen. Uw opdrachtgever kan het door u aangevraagde ouderschapsverlof weigeren wegens zwaarwegend bedrijfsbelang. Dit dient overigens wel schriftelijk te worden gemotiveerd.

 

Op hoeveel uur ouderschapsverlof heb ik recht?
U heeft recht op 26 x uw gemiddelde arbeidsduur per week. Dus als u 36 uur werkt heeft u recht op 26 x 36 = 936 uur; als u 24 uur werkt heeft u recht op 24 x 26 = 624 uur etc.
N.B. Over de uren dat u ouderschapsverlof opneemt bouwt u geen vakantieverlof op. Als u ouderschapsverlof opneemt, dan bouwt u over het gedeelte dat onbetaald is, geen pensioen op.

Cao Sociaal Werk: U kunt gratis verzekerd blijven t.a.v. uw verlofuren voor de risico’s van arbeidsongeschiktheid en overlijden. Op de website van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn kunt u het formulier ‘Melding Bescherming bij Verlof en Werkloosheid’ downloaden.

Kan WGI berekenen wat ik netto overhoud als ik bijvoorbeeld 8 uur ouderschapsverlof wil opnemen?
WGI kan bij concrete verzoeken een berekening maken, het aantal varianten is echter zo groot dat het ondoenlijk is om alle mogelijkheden te berekenen.

Cao Sociaal Werk: De werkgever vergoedt 40% over de ouderschapsverlofuren die binnen 1 jaar opgenomen worden. Het tweede jaar kunt u wel ouderschapsverlof opnemen, maar zal er door de werkgever geen vergoeding worden verstrekt. Let op: indien u ouderschapsverlof opneemt in twee of drie periodes binnen een periode van 12 maanden en u legt deze periodes van te voren vast, dan ontvangt u ook 40% over de opgenomen uren. Indien u de periodes vooraf niet vastlegt, ontvangt u slechts 10% over de opgenomen uren. Zie ook het artikel ‘Wet Arbeid en Zorg’ in de cao Sociaal Werk.

Zwangerschapsverlof
Ik ben zwanger, welke informatie moet ik aan WGI doorgeven?
Zodra u een zwangerschapsverklaring van uw verloskundige of gynaecoloog heeft ontvangen, is het van belang dat u deze naar WGI verstuurt (J.C. van Markenlaan 3 • 2285 VL te Rijswijk, of via het contactformulier). Na binnenkomst van deze verklaring ontvangt u van WGI een brief waarin de verdere procedure wordt uitgelegd.
Kortdurend zorgverlof
Wanneer kan ik gebruik maken van kortdurend zorgverlof?
Kortdurend zorgverlof is er om enkele dagen noodzakelijke zorg aan inwonende (pleeg- of adoptie)kinderen, de partner of ouders te geven. WGI betaalt 70% van uw salaris door.

Uitzondering: Indien de cao Sociaal Werk op u van toepassing is betaalt WGI 100% van uw salaris door.

Duur kortdurend zorgverlof
U kunt meerdere keren per jaar kortdurend zorgverlof opnemen. Er geldt wel een maximum aantal uren. Dit is 2 keer het aantal uren dat u per week werkt in een periode van 12 maanden. De periode van 12 maanden gaat in op de eerste dag waarop het verlof wordt genoten. Als u bijvoorbeeld 36 uur per week werkt, kunt u per 12 maanden in totaal 72 uur kortdurend zorgverlof opnemen.

Uitzondering: Indien de cao Sociaal Werk op u van toepassing is  kunt u per jaar maximaal 1,4 keer het aantal uren dat u per week werkt aan zorgverlof opnemen.

Kortdurend zorgverlof aanvragen
Kortdurend zorgverlof vraagt u aan bij uw opdrachtgever. Uw opdrachtgever kan het verlof alleen weigeren wegens zwaarwegend bedrijfsbelang. Uw opdrachtgever mag achteraf vragen naar bijvoorbeeld een doktersrekening of een afspraakbevestiging voor een medisch onderzoek.

Andere baan
Ik heb een andere baan gevonden en wil nu mijn huidige baan opzeggen; aan wie moet ik dit melden?
U dient, met inachtneming van uw opzegtermijn, dit schriftelijk aan uw opdrachtgever en aan WGI te melden. Uw brief aan WGI dient ter attentie van de afdeling P&O te worden geadresseerd.
Ziekte
Wat gebeurt er wanneer ik ziek ben en aan welke regels moet ik mij houden?
Hier hebben wij een verzuimprotocol voor opgesteld. U vindt deze hier. U kunt ziek- en (gedeeltelijke) herstelmeldingen doorgeven via de formulieren op de pagina Wijzigingen doorgeven.
Samenwonen & Pensioen
Wat moet ik doen als ik ga samenwonen en pensioen opbouw via PFZW?

Aanmelden partner Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)

Veel medewerkers vergeten hun partner aan te melden bij PFZW als ze gaan samenwonen. Dat blijkt uit een onderzoek dat PFZW een paar jaar geleden hield. Toch is het belangrijk samenwonen wel te melden want anders krijgt de partner bij overlijden geen uitkering.

Gaat een medewerker trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan hoeft deze medewerker dit niet bij PFZW te melden. PFZW krijgt dit automatisch door via de gemeente, bij samenwonen is dit niet het geval.

Samenwonen doorgeven via MijnPFZW 

Als een medewerker gaat samenwonen, dan moet de medewerker dit dus zelf aan PFZW door te geven. Dit kan via MijnPFZW op pfzw.nl. Alleen dan heeft de partner bij overlijden recht op partnerpensioen. Voor het aanmelden van de partner heeft een medewerker wel een samenlevingsovereenkomst nodig die is opgesteld door de notaris.

logo pfzw

Vragen en antwoorden CAO Sociaal Werk Loopbaanbudget (LBB) en Individueel Keuzebudget (IKB)

Kijk voor meer informatie ook bij Werknemers-Downloads of op de website van FCB.

Voor wie is het LBB bedoeld?
Het Loopbaanbudget is voor alle medewerkers in de sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening bedoeld met uitzondering van leerling-medewerkers.
Wat is het doel en wat zijn de mogelijkheden van het LBB?
Het Loopbaanbudget is een stimulans en middel om werknemers na te laten denken over hun individuele duurzame inzetbaarheid en hierover met hun werkgever in gesprek te gaan. De gedachte achter het Loopbaanbudget is dat werknemers die zelf verantwoordelijk zijn voor hun ontwikkeling en ervoor zorgen dat zij op de goede plek zitten of ernaar toe bewegen, krachtiger in het leven en in hun werk staan. De werkgever faciliteert de werknemer hierin. Met als resultaat gezonde, competente en enthousiaste werknemers die flexibel kunnen meebewegen met ontwikkelingen in en rond de organisatie. Gedeelde verantwoordelijkheid speelt hierin een belangrijke rol.
Het Loopbaanbudget is niet toereikend voor een heuse HBO-opleiding. En ook niet bedoeld voor reguliere (bij)scholing. Er zijn wel allerlei andere mogelijkheden. Een loopbaanadviestraject bijvoorbeeld, een externe stage, of een cursus. Als het budget wordt opgebouwd voor duurzame inzetbaarheid, dan is het mogelijk om het 3 jaar lang bruto te sparen en hoeft er in die periode geen loonheffing te worden afgedragen. Het is aan werknemer en werkgever om in een gezamenlijke dialoog te bepalen of de besteding bijdraagt aan duurzame individuele inzetbaarheid.
Wat is de samenstelling van het LBB?
* Loopbaanbedrag:
 • 1,5% van salaris plus IKB en eventueel Onregelmatigheidstoeslag (ORT).
 • Reservering wordt door werkgever gedaan. Te besteden binnen 3 jaar na opbouw. Op uw loonstrook vindt u rechtsonder het bedrag dat u tot op heden hebt gespaard voor het Loopbaanbudget.
* Vitaliteitsuren:

Vitaliteitsuren zijn voor de werknemers vanaf 30 jaar. Het aantal uren per kalenderjaar is gekoppeld aan de leeftijd van de werknemer en de omvang van het dienstverband. Leeftijd en aantal vitaliteitsuren:
• 30 tot en met 39 jaar: 7,2 uur
• 40 tot en met 44 jaar: 14,4 uur
• 45 tot en met 49 jaar: 21,6 uur
• 50 tot de AOW-gerechtigde leeftijd: 36 uur
NB: mits de vitaliteitsuren geen onderdeel uitmaken van afspraken met Ondernemingsraad (OR) / Personeelsvertegenwoordiging (PVT) / Personeelsvergadering over bijvoorbeeld schoolvakanties.
Overigens blijft het gewoon mogelijk om de vitaliteitsuren zoals voorheen als regulier verlof in te zetten. 

Wat zijn de voorwaarden van het LBB?
 • Het Loopbaanbudget wordt enkel uitgekeerd wanneer er een factuur tegenover staat. Wanneer een werknemer uit dienst treedt en het Loopbaanbudget niet heeft aangewend, komt het Loopbaanbudget te vervallen.
 • De werkgever en werknemer voeren minimaal eens per jaar een gesprek over het Loopbaanbudget. Hoe u zich als werknemer op een jaargesprek kunt voorbereiden, kunt u hier lezen.
 • Afspraken over het Loopbaanbudget moeten schriftelijk worden vastgelegd. Het formulier Persoonlijk Individueel Inzetbaarheidsplan kan hierbij gebruikt worden.
 • Afspraken moeten gebaseerd zijn op duurzame individuele inzetbaarheid. Wanneer het Loopbaanbudget wordt aangewend voor een dergelijk doel, dan kan het loopbaanbedrag onbelast worden ingezet.
 • Het Loopbaanbudget kan niet langer dan 36 maanden worden opgebouwd. Wordt het tegoed na 36 maanden (3 jaar) niet ingezet, dan vervalt steeds het opgebouwde bedrag uit de eerste maand.
 • Vitaliteitsuren mogen gespaard worden. De vitaliteitsuren kunnen toegevoegd worden aan het Loopbaanbudget. Ze blijven apart benoemd, omdat er voor de vitaliteitsuren minder fiscale regels gelden. Indien er in de organisatie vaste afspraken zijn over de inzet van vitaliteitsuren in bijvoorbeeld de schoolvakanties, dan kan het zijn dat niet alle uren uit dit budget vrij toegevoegd kunnen worden aan het Loopbaanbudget. Dit is afhankelijk van het soort dienstverlening van de organisatie en de afspraken die hierover zijn gemaakt met de OR, PVT of Personeelsvergadering. 
Wat is het IKB?
Werknemers bouwen per 1 januari 2016 maandelijks het IKB op. Zoals de naam al zegt gaat het om een budget dat werknemers naar eigen inzicht en behoefte kunnen besteden. Het IKB komt in plaats van afzonderlijke regelingen waarbij de waarde van die regelingen is samengevoegd tot één budget. Dit budget bedraagt ruim 18% van het jaarsalaris. Hiermee kan een individueel arbeidsvoorwaarden-pakket worden samengesteld, dat zo goed mogelijk aansluit bij ieders persoonlijke situatie en loopbaanfase.

Het IKB wordt in een bedrag uitgedrukt en is opgebouwd uit:
 • Vakantietoeslag (berekend over het salaris),
 • Eindejaarsuitkering (berekend over salaris en vakantietoeslag),
 • 0,1% extra (ook berekend over salaris en vakantietoeslag),
 • De waarde van het bovenwettelijk verlof op basis van salaris, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering,
 • De tegemoetkoming ziektekostenverzekering.

Het IKB wordt rechts onderin, onder de noemer Saldo Individueel Keuzebudget, op de salarisstrook getoond. 

Hoe kan het IKB worden besteed of aangewend?
Verlof, geld of een combinatie

Het IKB kan op verschillende manieren worden besteed of aangewend: als verlof, als geld of als een combinatie van deze twee. De kern van de aanwending van het IKB is dat dit naar eigen keuze is, maar wel binnen het kalenderjaar en de aanwending kan nooit meer zijn dan tot dat moment is opgebouwd.

Bij aanwending van het IKB in de vorm van geld gaat het om:
 • De hoogte, het moment en de termijnen van uitbetalen.
 • De eventuele inzet voor een doel dat fiscaal is vrijgesteld, zoals het betalen van een opleiding. Zo kan de aanwending van het IKB bijvoorbeeld gecombineerd worden met die van het Loopbaanbudget.
 • De uitbetaling van het gehele IKB in december als er geen keuze is gemaakt.
 • De inhouding van de wettelijk verplichte loonheffingen bij uitbetaling.
Bij aanwending in de vorm van verlof gaat het om:
 • Het kopen van verlof, dat hiermee bovenwettelijk verlof wordt en daarmee onder die wettelijke bepalingen valt.
 • Het aantal te kopen uren: net zoveel als vroeger het bovenwettelijk verlof was, maar ook meer of minder is mogelijk.
 • Organisaties waar nu al afspraken zijn om het bovenwettelijk verlof collectief op een vast moment in te zetten om bedrijfsorganisatorische redenen kunnen dit zo blijven regelen. Dan heeft de werknemer 1,6245% minder aan te wenden in het IKB. Ook kunnen organisaties dergelijke afspraken maken met de OR of PVT. Dit komt veel voor bij de peuterspeelzalen.
 • De beoogde opname van het gekochte verlof: in hetzelfde kalenderjaar of in een volgend jaar waarbij de werknemer bij het kopen meteen diens bedoeling met dit verlof bespreekt.
 • Dat over de jaargrens een uur gekocht verlof ook in de 5 jaar erna een uur waard blijft, maar niet meer terug mag worden verkocht om in geld uit te laten betalen.

"Door WGI tijd voor
onze kernbezigheden."
Rob Luyk
Adjunct-directeur
Binder Groenprojecten
"Het contact met
WGI is prettig."
Chantal Prins &
Corine Nieuwschepen
HR adviseurs SKVR
"Met expertise van WGI
is alles snel, goed en
efficiënt geregeld."
Peter van Gelderen
Directeur TOS Charlois
"Als kleine organisatie
kun je niet alles
zelf doen."
Nellie Wittens
Manager Bedrijfsvoering
Stichting Seniorenwelzijn
"WGI is een prettige
sparringpartner."
Mary Steen
Directeur Baby Friendly
"WGI is een hele
betrouwbare partner."
Clyde Pinas
Directeur TOS delfshaven
"WGI behandelt onze
vragen altijd vlot
en adequaat."
Bien Hofman
Bestuurslid
Vitaal Pendrecht
"Al jaren naar
tevredenheid samen-
werking met WGI."
Theo Mak
Hoofd personeelszaken
Bibliotheek BZHD
"WGI neemt ons zorgen
uit handen."
Sandra Pardoel
Directeur
Stichting de Katrol